Hei alle lærere!               

   

Denne siden er ment som en hjelp til å gjøre vurderingspraksisen i kroppsøving på ungdomstrinnet mer rettferdig. Den inneholder linker til:

  • et skjema hvor alle kompetansemålene er brutt ned i delmål og målkriterier
  • en forklaring til hva som skal til for å oppfylle kriteriene med høy grad av måloppnåelse (et utgangspunkt for underveisvurdering)
  • et verktøy som beskriver ulik grad av måloppnåelse innen de ulike kompetansemålene
  • et forslag til en vurderingsmal som om automatisk regner ut sluttkarakteren til den enkelte elev, ved å vekte kompetansemålene og gi karakter i hvert kompetansemål

 

 

Slik malen foreligger, er alle kompetansemålene vektet like mye. Du kan imidlertid gå inn i excelarket og forandre på denne vektingen og selv skrive inn et tall for hvor mye du ønsker at det enkelte kompetansemålet skal vektes.

Det understrekes at forslagene til operasjonalisering av kompetansemål til delmål og kriterier nettopp er forslag fra min side. Dette kan selvsagt gjøres på andre måter og med andre prioriteringer. Uansett håper jeg du vil prøve ut denne nettsiden. Kanskje finner du noe du vil bruke, og hvis du ikke gjør det har du likevel bevisstgjort deg på din egen vurderingspraksis innen faget.

Lykke til med vurderingen og kroppsøvingsundervisningen!